Privacystatement

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Moeliker & Platteeuw Advocaten B.V., gevestigd aan de Hoogstraat 16 te 4331 KR Middelburg  (Kvk nummer 22064439)

 

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Moeliker & Platteeuw Advocaten verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar advocatuurlijke dienstverlening aan cliënten. Tevens verwerkt zij persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen.

 

3. Welke persoonsgegevens

Moeliker & Platteeuw Advocaten verwerkt onder andere titel, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening en bedrijfsvoering.

Moeliker & Platteeuw Advocaten verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van haar cliënten of wederpartijen, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

 

4. Ontvangers van de persoonsgegevens

Moeliker & Platteeuw Advocaten deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van een gerechtelijke procedure kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met gerechtelijke instanties of wederpartijen; in het kader van een transactie met andere partijen die bij de transactie zijn betrokken. Indien dat wettelijk is vereist worden transacties ook geregistreerd in bijvoorbeeld het kadaster of het handelsregister. Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door Moeliker & Platteeuw Advocaten ingeschakelde opdrachtnemers, zoals deurwaarders of ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluit Moeliker & Platteeuw Advocaten in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

De advocaten  van Moeliker & Platteeuw Advocaten zijn op grond van beroepsregels gehouden tot geheimhouding. Gegevens die worden verkregen in het kader van de behandeling van een zaak worden niet met derden gedeeld, tenzij dit is toegestaan op grond van de toepasselijke beroepsregels.

 

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door Moeliker & Platteeuw Advocaten in beginsel niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.

 

6. Bewaartermijn

Moeliker & Platteeuw Advocaten  bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen.